Kvalitets- och Miljöpolicys

Kvalitetspolicy
Som leverantör av tjänster är vi en viktig del i våra kunders verksamheter. Därför är vårt mål att alltid leverera med hög kvalitet i enlighet med kundernas krav. Alla våra medarbetare ansvarar för kvalitet, säkerhet och bästa möjliga nytta för kunden. Detta gör vi genom att:

•    Leverera varor och tjänster vid överenskommen tid och plats
•    Säkerställa att fordon och annan utrustning är ändamålsenliga och säkra
•    På ett effektivt och resurssnålt sätt nyttja fordon, annan utrustning och personalresurser
•    Motivera och kompetensutveckla våra medarbetare för en hög och jämn kvalitet
•    Ha konkurrensmässiga priser
•    Följa lagar och andra krav
•    Ständigt förbättra vår verksamhet

Miljöpolicy
Alla våra medarbetare ansvarar för att bidra till en bättre miljö. Detta gör vi genom att:
•    Utföra våra transporttjänster på ett effektivt och ändamålsenligt sätt, till exempel
genom att välja den kortaste körsträckan och undvika tomgångskörning.
•    Endast använda biltvättsanläggningar med uttalad miljöhänsyn för att minimera kemikalieanvändning.
•    Använda dubbfria däck i möjligaste mån samt att vid däckbyte välja däck innehållande så få miljöskadliga ämnen som möjligt.
•    Att vid fordonsbyte köpa in fordon av högsta möjliga miljöklass.
•    Hantera avfall från verksamheten på ett korrekt sätt.
•    Följa lagar och andra krav.
•    Ständigt förbättra vårt miljöarbete.